Autorizovaná osoba podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění zákona č. 53/2012 Sb

Hlavními důvody pro využívání ověřování a uznávání dalšího vzdělávání, podle výše uvedeného zákona, je zejména odhalení nevyužitelného potenciálu, udržení kroku s vývojem technologií, nová cesta ke kvalifikaci, zajištění flexibility pracovní síly a v neposlední řadě i provázání celého systému se živnostenským zákonem.

Statut Autorizovaná osoba může získat fyzická nebo právnická osoba po splnění všech podmínek stanovených zákonem 179/2006 Sb. v jeho platném znění. Jde o splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby a splnění požadavků na materiálně technické zázemí, dané seznamem požadovaného vybavení pro jednotlivé kvalifikace. Každý subjekt, který chce být autorizovanou osobou pro určitou profesní kvalifikaci, může o autorizaci požádat tzv. autorizující orgán, což je organizace státní správy – příslušné ministerstvo.

Žádající subjekt – autorizovaná osoba tak získá oprávnění realizovat zkoušky podle platného zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Účastníci zkoušek mají možnost získat osvědčení ověřením svých znalostí a dovedností, na které dosud nemají žádný „papír“. Uchazečům se tak otevírá možnost uznání nabytých odborných kompetencí a to bez ohledu na způsob jejich získání. Na vydávaném osvědčení je odkaz na odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Ten definuje osm úrovní kvalifikací pomocí zobecněných znalostí, dovedností a kompetencí. Cílem je záruka srovnatelnosti dosažené úrovně kvalifikace v evropských zemích. Pro zaměstnavatele to znamená, že nositel kvalifikace splňuje společně nastavený standard.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace se může stát jedním z benefitů pro zaměstnance. Zaměstnavatel může také využít systém profesních kvalifikací u případných imigrantů, kteří tak mohou získat certifikát na své dovednosti získané v domovské zemi.


Co zahrnuje administrativní zpracování zkoušek

 • Komunikace s autorizujícím orgánem.
 • Zveřejnění vypsaného termínu zkoušky + příjem a evidence přihlášek (on-line, poštou apod.)
 • Příjem přihlášek od uchazečů o zkoušku bez zveřejněného termínu (on-line, poštou apod.), upozorňování na dodržení zákonem předepsaných lhůt pro vypsání termínu zkoušky a jejich kontrola. Termín zveřejníte na svých stránkách.
 • Vypracování a zasílání pozvánek - uchazeč + autorizující orgán.
 • Evidence případných změn v nahlášených klientech.
 • Vedení databáze uchazečů.
 • Zapisování dat do systému "Klient ISKA".
 • Příprava podkladů potřebných ke zkouškám (prezenční listiny, záznamy o průběhu zkoušky, případně další doklady).
 • Tisk všech dokladů potřebných pro realizaci zkoušek (prezenční listiny, případně časový plán zkoušky, záznamy o průběhu zkoušky, oznámení o nesplnění zkoušky, osvědčení apod.).
 • Roztřídění, předání dokladů ze zkoušek autorizujícímu orgánu, povinná archivace po dobu jednoho roku (poté předání k další archivaci u autorizované osoby).
 • Sledování legislativních změn týkajících se povinností AOS či s přímým dopadem na realizaci zkoušek.
 • Asistence při případné kontrole autorizujícího orgánu.

Školení k získání pedagogické způsobilosti autorizovaných zástupců dle zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Pokud autorizované osoby/autorizované zástupci nesplňují odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení) musí být absolventy přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy II a IV zákona č. 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Rozvrh školení

Seznámení s BOZP
Každá realizace zkoušek dle zákona 179/2009 Sb. musí před zahájením vlastního ověřování seznámit uchazeče s BOZP.
Příprava
zaměřená na vzdělávání dospělých a na psychologické aspekty zkoušení a hodnocení dospělých
Zákon 179/2006 Sb.
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (seznámení s legislativními předpisy).
Praktická aplikace
zákona 179/2006 Sb. ve smyslu části první hlavy III a IV zákona.

Toto školení nabízíme nejen pro naše přímé partnery, ale i pro ostatní zájemce. Termíny je možné dohodnout i individuálně. Budeme se snažit Vám vyjít vstříc.

Naši školitelé mají zkušenosti nejen ve školení pracovníků, ale zejména s praktickou aplikací zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.


Termíny zkoušek

Termín Místo konání
Žádný termín zatím není vypsaný ---